zpět

Hlavní stránka

Poslední aktualizace: 25.06.2004

Úprava prvků na formuláři

Za zmínění stojí úprava prvků na formuláři, asi chcete, 
aby všechny prvky byly na frm stejně velké, zarovnané, měli stejné rozestupy.

Toto formátování se týká těch prvků, které máte označené.

 

Pro formátování jsou volby v VBA v menu:

Format / Aling / ... zarovnání prvků nahoru, dolů, doleva, doprava ...

 

Format / Make same size / ... sjednoť velikost všech prvků podle naposledy vybraného prvku

 

Format / Horizontal (Vertical) Spacing / 

                                                           / Make Equal           mezery sjednoť (rozděl poměrem)

                                                           / Increase                 mezery zvětši

                                                           / Decrease                mezery zmenši

                                                           / Remove                  mezery odstraň

 

Format / Center in form / Horizontally        vystřeď (zarovnej) prvky na svislou osu  formuláře

 

Format / Center in form / Vertically            vystřeď (zarovnej) prvky na vodorovnou osu  formuláře

 

Format / Arrange Buttons / Bottom            zarovnej tlačítka dolů na formuláři

 

Format / Arrange Buttons / Right                zarovnej tlačítka doprava na formuláři

 

Format / Group                                         seskupit prvky (svázat je vzájemně k sobě)

 

Format / Ungroup                                     zrušit seskupení

 

Další vlastnosti prvků formuláře jsou probrány v sekci Formulář.